Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията"

Публична покана за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка и внедряване на софтуер за дистанционно отчитане на електромери и хардуер в „Еллаб" ООД"

Бенефициент Еллаб ООД

Пълната документация за процедурата за избор на доставчик можете да изтеглите от тук.

Настоящата обява е публикувана на 19.03.2014 г.

 

ЕУ пройецт логос