Еллаб ООД предлага нова иновативна услуга за дистанционно отчитане на електромери. Това дава възможност на селища, домове, компании, ВЕИ, промишлени обекти да разполаг дистанционно с данни за консумацията и производството елктроенергия в реално време.

Достъпът се извършва посредством удобен съвременен Web интерфейс, оптимизиран за работа на различни платформи (таблети, смарт-телефони, PC и други). Всеки потребител има достъп само до неговите данни.

Достъп до Системата за дистанционно отчитане можете да получите от тук.

Системата е част от успешната работа по Проект BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията" по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

 

EU project logos